20 câu lệnh SSH thông dụng nhất cho vps

20 câu lệnh SSH bên dưới là những lệnh thông dụng nhất bất kỳ ai cũng phải biết để có thể thao tác, quản trị VPS Linux.

Tổng quan về PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ script trên server được thiết kế để dễ dàng xây dựng các trang Web động. Mã PHP có thể thực thi trên Webserver để tạo ra mã HTML và xuất ra trình duyệt web theo yêu cầu của người sử dụng.

How To Hide WordPress Meta Generator Version Info

NOTE / WARNING: This is not a true “security” measure and “protection” in any way, that you should rely upon! Security through obscurity is just hiding problems under the carpet, not solving them. It may buy you some time until you perform a full upgrade, but you should definitely not avoid regular security updates at any…